Käyttöehdot

Palvelun käyttöehdot

Elfin.fi -verkkopalvelun yleiset käyttöehdot ja tietosuojalauseke 21.5.2019

Tätä sivustoa ylläpitää Onninen Oy, joka on Elfin-liiketunnuksen omistaja;

Onninen Oy, PL 1, 00016 Kesko
Y-tunnus: 1071207-9
Elfin.Suomi@onninen.com

Sivujen tavoite

Elfin.fi verkkopalvelu tarjoaa tietoa Elfin-jäsenliikkeiden tarjoamista palveluista, hyödyllistä tietoa sähköurakoinnista ja sähköalan tuotteista. Sivulta löydät myös Elfin-jäsenliikkeiden yhteystiedot.

Käyttöehdot

www.elfin.fi verkkopalvelun käyttö on sallittua vain näitä käyttöehtoja noudattaen. Käyttämällä Elfin.fi Internet-sivuja sitoudut noudattamaan kulloinkin voimassa olevia käyttöehtoja. Koska Onninen Oy voi muuttaa käyttöehtoja, kehotamme sinua tutustumaan säännöllisesti näihin käyttöehtoihin. Jos et hyväksy käyttöehtoja, kehotamme sinua ystävällisesti pidättäytymään Elfin.fi Internet-sivujen käytöstä.

Sovellettava laki

Näihin käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Mahdolliset riidat ratkaistaan suomalaisessa tuomioistuimessa.

Tekijänoikeudet

Elfin.fi -verkkopalvelun sisältö on suojattu tekijänoikeuslain mukaisesti ja kansainvälisten sopimusten mukaisesti. Tekstiä tai kuvia ei saa käyttää kaupallisiin tai hyvien tapojen vastaisiin tarkoituksiin.

Onninen Oy pidättää itsellään kaikki oikeudet sivuihin ja niiden sisältöön, jollei näissä käyttöehdoissa tai sivuilla toisin mainita. Kaikenlainen verkkopalvelussa olevan sisällön tai sen osan kopioiminen ja jakelu, mukaan lukien rajoituksetta teksti, valokuvat, musiikki ja tietokoneohjelmat, on kiellettyä ellei tätä nimenomaisesti toisin mainita tai mahdollisteta verkkopalvelun sisäisillä toiminnallisuuksilla.

Elfin-ketjun Internet-sivuja saa katsella ja selata sekä tulostaa käyttäjän omaa, henkilökohtaista käyttöä varten. Sivujen sisällön osittainenkin jakeleminen on kiellettyä ilman Onninen Oy:n erillistä kirjallista suostumusta. Sivujen sisältämiin yksittäisiin asiakirjoihin voi liittyä erillisiä käyttöehtoja, joista on mainittu asiakirjan yhteydessä erikseen.

Elfin.fi-verkkopalvelussa esiintyvät liiketunnukset ja tuotemerkit sekä kaikki näihin liittyvät tavaramerkit, tuote- tai palvelunimet ja sloganit sekä muut immateriaalioikeudet ovat Onninen Oy:n tai mahdollisen kolmannen tahon omaisuutta, eikä käyttäjä saa käyttää niitä millään tavalla, ilman Onninen Oy:n tai asianomaisen kolmannen tahon etukäteistä kirjallista suostumusta pl. aineistot ja painokelpoiset logot, joita on sallittua käyttää journalistisiin tarkoituksiin sillä edellytyksellä, että tiedon lähde mainitaan sitä käytettäessä.

Elfin.fi-verkkopalvelun, sen osien tai sillä olevien palvelujen taikka linkkien käyttö ei muodosta käyttöoikeutta edellä mainittuihin immateriaalioikeuksiin tai muihin Onninen Oy:n tai kolmannen tahon immateriaalioikeuksiin.

Vastuuvapaus

Elfin.fi verkkopalvelun sivut esitetään sitoumuksetta ja ”sellaisena kuin ne ovat”. Onninen Oy ei anna takuuta sivuilla esitettävien tai sitä kautta saavutettavien tietojen oikeellisuudesta tai luotettavuudesta. Onninen Oy ei takaa Internet- sivustonsa keskeytyksetöntä tai virheetöntä toimintaa eikä vastaa sivujen saatavuudesta. Onninen Oy varaa oikeuden koska tahansa muuttaa ylläpitämiään verkkopalveluja ja näitä käyttöehtoja sekä estää pääsyn verkkopalvelun sivuille tai lopettaa niiden ylläpito.

Onninen Oy ei vastaa Elfin.fi verkkopalvelun sivujen ja siellä olevien tietojen käytön tai palvelun keskeyttämisen aiheuttamista välittömistä tai välillisistä vahingoista, kuten viivästyksestä, tulojen, liikearvon, käyttöoikeuden tai tiedon menetyksestä taikka muusta taloudellisesta menetyksestä. Elfin.fi Internet-sivuilta voi olla linkkejä kolmansien osapuolien omistamille tai ylläpitämille sivuille. Tällaisille sivuille siirtyessään käyttäjän on tutustuttava ja hyväksyttävä niiden mahdolliset käyttöehdot ennen käytön aloittamista. Onninen Oy:llä ei ole mahdollisuuksia vaikuttaa niiden sivujen sisältöön, joihin sen sivuilta on linkkiyhteys ja jotka on tehty tai julkaistu jonkun muun kuin Onninen Oy:n toimesta eikä Onninen Oy vastaa niiden sivujen sisällöstä. Onninen Oy:n vastuu on enintään Suomen lain pakottavien säännösten mukainen.

Onninen Oy pidättää itselleen oikeuden tehdä sivuille muutoksia.

Aineiston lähettäminen Elfin-jäsenliikkeille

Lähettämällä aineistoa jollekin Elfin-jäsenliikkeen palvelimista esimerkiksi sähköpostitse tai Elfin.fi Internet-sivujen välityksellä käyttäjä hyväksyy ja vahvistaa sen, että käyttäjällä on oikeus lähettää aineisto Elfin jäsenliikkeille sen vapaasti hyödynnettäväksi ilman eri korvausta käyttäjälle tai kolmannelle osapuolelle, aineisto ei ole laitonta, hyvien tapojen vastaista tai muuten julkaistavaksi kelpaamatonta ja että ennen lähettämistä käyttäjä on tehnyt kohtuulliset varotoimet löytääkseen ja poistaakseen aineiston mahdollisesti sisältämät virukset tai muut haitalliset tai tuhoavat ominaisuudet. Onninen Oy ei ole vastuussa sivujensa käyttäjien lähettämän aineiston sisällöstä.

Yksityisyyden suoja

Onninen Oy noudattaa tietojen käsittelyssä kulloinkin voimassa olevaa henkilötietoja ja niiden käsittelyä koskevaa lainsäädäntöä sekä muita Suomen ja Euroopan Unionin lainsäädännössä yksilön tietosuojasta voimassa olevia säädöksiä. Elfin.fi Internet-sivuilla vierailevien käyttäjien henkilötietoja kerätään vain heidän suostumuksellaan esim:

  • Tarjouspyynnön jättämisen yhteydessä: Tarjouspyyntöä jättäessään käyttäjä antaa yhteystietonsa, jotta käyttäjän valitsema kolmas osapuoli voi siihen vastata. Tällä tavoin annettujen henkilötietojen käsittelyä on kuvattu avoimesti Elfin.fi verkkopalvelussa asianomaisista kohdista löytyvissä tietosuojaselosteissa.

Käyttäjän velvollisuudet

Käyttäjä on velvollinen käyttämään Elfin.fi-verkkopalvelua käyttöehtojen, lain ja hyvän tavan mukaisesti.

Palvelua ei saa käyttää tekijänoikeudella, tavaramerkkioikeudella tai muulla vastaavalla oikeudella suojatun aineiston julkaisemiseen tai levittämiseen ilman oikeudenhaltijan lupaa, taikka muuten tavalla, joka on haitallista, loukkaavaa tai vahingollista Onninen Oy:lle, muille käyttäjille tai kolmansille osapuolille. Käyttäjä on korvausvelvollinen mahdollisista väärinkäytöksistä sekä lain- että sopimuksenvaraisista toimistaan.

Tietoturva

Onninen Oy on järjestänyt Elfin.fi-verkkopalvelun tietoturvan yleisesti hyväksyttävällä tavalla, noudattaen huolellisuutta ja hyvää tietojenkäsittelytapaa sekä pyrkien asianmukaisin teknisin ja organisatorisin ratkaisuin estämään asiattomien pääsyn tietojärjestelmiinsä. Onninen Oy ei kuitenkaan voi taata täydellistä tietoturvaa. Käyttäjä vastaa omien tietojärjestelmiensä tietoturvan asianmukaisesta hoitamisesta.